Ukončení Junior univerzity

05.10.2016 15:00

Neděle 2. října 2016 byla slavnostním dnem hlavně pro 32 mladých hasičů z okresů Kroměříž, Uherské Hradiště, Vsetín a Zlín, kteří byli hlavními aktéry promoce absolventů studia v rámci projektu „Junior Univerzita – vzdělávání mladých záchranářů“ v přeplněném sále auly Vysoké školy báňské v Ostravě. Význam celé akce podtrhla účast významných hostů, hlavně

prof. Ing. Pavla Poledňáka, Ph.D., děkana FBI, VŠB – TU Ostrava

Stanislava Pumprly, člena Výkonného výboru SH ČMS

Ing. Josefa Bernátíka, starosty SH ČMS - KSH Zlínského kraje

RNDr. Ivy Sandriové, ředitelky Střední školy techniky a služeb Karviná

Mgr. Václava Venclíka, Střední průmyslová škola Hranice

Tomáše Zdražily, člena Ústřední odborná rada mládeže

Vlastimila Nevařila, vedoucího Krajské odborné rady mládeže

Ing. Petra Víchy, zástupce ředitele Ústřední hasičské školy Jánské Koupele

Jaromíra Polanského, starosty SH ČMS - OSH Vsetín

Bc. Tomáše Bartoně, 1. náměstka starosty SH ČMS - OSH Uherské Hradiště

Mgr. Ing. Jana Surmy, viceprezidenta Okresního sdružení hasičů okresu Wlodzislaw Slezský

Czeslava Surmy, člena Okresního sdružení hasičů Wlodzislaw Slezský

Milana Mencnera, náměstka starosty SH ČMS - OSH Karviná

 

Realizátorem projektu byla Ústřední hasičská škola SH ČMS v Jánských Koupelích.  Projekt, garantovaný SH ČMS – Krajským sdružením hasičů Zlínského kraje, byl součástí snahy vzbudit u mladých hasičů zájem o techniku, studium technicky a přírodovědně zaměřených oborů a přesvědčit je o tom, že jsou lákavé, perspektivní a využitelné v praxi. Navíc témata souvisela s činností záchranářů, kteří mají ve společnosti ten nejvyšší kredit, což je jistě také motivující. Junior univerzita byla koncipována jako multidisciplinární, jelikož oblast, zaměřená na záchranářství, spojuje mnoho z techniky a přírodovědných oblastí. Výuka byla plánována s důrazem na praktickou činnost, a proto bylo využito i laboratoří VŠB-TU Ostrava, zařízení a dílen Střední průmyslové školy Hranice a Střední školy techniky a služeb v Karviné. 

 

Průběh slavnostního aktu promoce řídil Doc. Dr. Ing. Miloš  Kvarčák. V úvodním vystoupení starosta SH ČMS – KSH Zlínského kraje zhodnotil průběh realizace projektu a hlavně poděkoval všem, kteří se na jeho zdárném průběhu podíleli – kromě ÚHŠ a školských zařízení šlo hlavně o HZS Moravskoslezského kraje,  HZS Zlínského kraje a HVP, a.s. Za výraznou finanční podporu projektu patří velké poděkování hlavně ústředí SH ČMS a Zlínskému kraji. Záměru „Junior Univerzity – vzdělávání  mladých záchranářů“ popřál zdar i do budoucna, určitě si to zaslouží.

V další části převzali mladí hasiči z rukou spectabilis - děkana FBI prof. Pavla Poledňáka a člena Výkonného výboru SH ČMS Stanislava Pumprly účastnické listy o absolvování studia. Ing. Josef Bernátík předal ocenění těm, kteří v celém průběhu studia dosáhli nejlepších výsledků.

Zástupkyně studentů poděkovala za možnost účasti v projektu a potvrdila velmi dobrý záměr a přátelskou atmosféru všech zúčastněných.

Slavnostní atmosféru zdůraznilo krátké hudební vystoupení sester Jany a Petry Schneiderových na kytaru a harfu pod vedení paní učitelky Evy Dajčové  a Jarmily Gieckové ze ZUŠ Edvarda Runda ve Slezské Ostravě.

V závěru pozdravili účastníky děkan FBI prof. Pavel Poledňák a člen Výkonného výboru SH ČMS Stanislav Pumprla. Doc. Kvarčák poblahopřál absolventům k úspěšnému ukončení Junior univerzity a vyslovil přesvědčení, že právě tato akce již přivedla některé z nich na myšlenku studovat na některé ze středních škol, které navštívili a v budoucnosti na možnost studovat i některý z oborů, vyučovaných na Vysoké škole báňské v Ostravě.

Slavnostní akci ukončil slovy: „Buďte hrdi na to, že jste úspěšně absolvovali Junior univerzitu. Věřím, že i po létech budete rádi na tuto akci vzpomínat“.

 

Ve Zlíně dne 2.10.2016

Zpracoval: Ing. Josef Bernátík