Zájezd

Zájezd se koná dne 11.července - zámek Milotice a vinařské závody Bzenec

Doprava:  odjezd 07,30 Uherský Brod vlakové nádraží

                            08,00 Uherské Hradiště aut.nádraží st.26

Program:    09,00 - prohlídka zámku Milotice

                  11,30 - oběd v Bzenci

                  13,30 - vinařské závody Bzenec

VVH Klubu se konala dne 12.října 2018 v porostorách SDH Staré Město.

.Z jednání bylo přijato následující usnesení.

Usneseni VVH: Schvaluje: 1. Pokladní zprávu za rok 2017

                                              2. Zprávu revizní komise

                                             3. Přijetí nových členů

                           Bere na vědomí:  1. Zprávu o činnosti za rok 2017

                                                         2. Zprávu o jubilantech v roce 2017

                          Ukládá:  Předsednictvu Klubu ZFH

                                         1. Zajistit besedu členů Klubu ZFH v roce 2018

                                         2. Zorganizovat zájezd členů Klubu v roce 2018

                                         3. Připravit výroční valnou hromadu v roce 2018

                                         4. Ve spolupráci s krajským Aktivem ZH zajistit rekreaci členů v roce 2018

                                        Členům Klubu ZFH

                                         1. Aktivně se podílet na činnosti SDH a okrsků

                                         2. Být nápomocni při získávání nových mladých členů do SDH

                                         3. Všem členům Klubu aktivně se zapojovat do práce Klubu a svými návrhy

                                             napomáhat ke zlepšení činnosti na všech úsecích.

                   Ve Starém Městě  12.10.2018


Předsednictvo Klubu očekává vaše návrhy na místo konání Besedy  a VVH Klubu v roce 2019. Návrhy je mžno podat i cestou kanceláře OSH.Pro rok 2019 je předběžně zajištěna v termínu 1.-7.9.2019

Rekreace - v hotelu  PERMONÍK v Novém Hrozenkově.Stávající předsednictvo Klubu ZFH

Plachý Pavel                     SDH Uh.Hradiště           předseda

Jedovnický František        SDH Kunovice               1. místopředseda

Vaculín Petr                      SDH Šumice                  pokladník + 2.místopředseda

Zapletal Jindřich               SDH  Nezdenice            zapisovatel

Martykán Cyril                  SDH Tupesy                  organizační

Olbert Jaroslav                 SDH Kunovice               kronika

Jakeš František                SDH Velehrad

Botek František                SDH Ostrožská Nová Ves

Mikuláštík František          SDH Hradčovice


Dosavadní předseda Klubu Josef Dvořáček byl všemi hlasy zvolen ČESTNÝM PŘEDSEDOU  Klubu.