Přihláška do klubu  -  Je připravena aktualizace - bude prezentována na besedě

  dne 27.3.2020 ve Veletinách  

 

Stanovy klubu

Ustavující schůze Klubu zasloužilých funkcionářů hasičů při OS SHČMS Uh.Hradiště se konala dne 30.9.1994.

Schůze se zúčastnilo 28 zakládajících členů,kteří schválili Stanovy Klubu ZFH.

STANOVY  -  Je připravena aktualizace - bude prezentována na besedě

  dne 27.3.2020 ve Veletinách  

PREAMBULE

Smyslem založení a existence Klubu zasloužilých funkcionářů hasičů je využití dlouholetých

zkušeností příslušníků hasičstva k plnění humánních úkolů našeho sdružení. Rovněž nepřerušení kontinuity

práce starších členů právě v době,kdy jejich dlouholeté zkušenosti mohou být nejcennější.

 

A.   Účel, smysl a členství:

     1.  Klub zasloužilých funkcionářů hasičů okresu Uh.Hradiště, dále jen  "Klub"

          je volným sdružením při Výkonném výboru OSH ČMS a členství v tomto Klubu je dobrovolné.

     2.  Členem Klubu se může stát každý člen Sboru dobrovolných hasičů, který dosáhl

          60 let svého věku. ( u žen 55 let věku).

          Další podmínkou přijetí je 25 let funkcionářské činnosti na úrovni SDH,okrsku,

          okesu nebo vyššího orgánu SH ČMS  ( SPO ).

     3.  Členy do Klubu  (se souhlasem člena ) navrhují :

           -  Sbor dobrovolných hasičů

           -  Okrsek

           - Okresní sdružení hasičů ČMS

     4.  Členství schvaluje:

          -  příslušný SDH ( v němž je uchazeč členem )

          -  Klub ZFH - předsednictvo Klubu

          -  Výkonný výbor OSH

     

B.  Činnost Klubu:

     1.  Klub je orgánem pouze poradním.

     2.  Návrhy, které vzniknou jako usnesení Klubu (schválené prostou většinou hlasů),

          mají vůči ostatním složkám hasičstva jen smysl poradní a doporučující.

     3.  Činnost Klubu řídí volené předsednictvo Klubu,v jehož čele je předseda.

          Předsednictvo se schází minimálně  4 x ročně.

     4. Předsednictvo Klubu svolává a zajišťuje valnou hromadu Klubu minimálně 1 x

         ročně a připravuje i její program.

     5.  Valná hromada Klubu si volí ze svého středu - předsedu,2 místopředsedy,

         zapisovatele a jednatele. minimálně 7 členů

     6. Z každého zasedání Klubu se pořizuje zápis.

 

C. Zánik Klubu ZFH:

     1. Zánik Klubu nastane poklesem členské základny Klubu pod 10 členů a schválením

         výkonného výboru OSH.

     2. Zrušení Klubu ZFH navrhuje předsednictvo Klubu.

 

D. Závěrečná ustanovení:

   -  Členství v Klubu je dobrovolné

   -  Členský příspěvek činí 200,-Kč za rok

   -  Příspěvky budou použity na činnost Klubu ZFH

   -  Kařdý člen obdrží členský průkaz Klubu ZFH

 

 Ing. Pavel Plachý                                           Václav Holásek v.r.

Předseda Klubu ZFH                                        Starosta OSH ČMS UH