Stanovy klubu

Ustavující schůze Klubu zasloužilých funkcionářů hasičů při OS SHČMS Uh.Hradiště se konala dne 30.9.1994.

Schůze se zúčastnilo 28 zakládajících členů,kteří schválili Stanovy Klubu ZFH.

STANOVY

PREAMBULE

Smyslem založení a existence Klubu zasloužilých funkcionářů hasičů je využití dlouholetých

zkušeností příslušníků hasičstva k plnění humánních úkolů našeho sdružení. Rovněž nepřerušení kontinuity

práce starších členů právě v době,kdy jejich dlouholeté zkušenosti mohou být nejcennější.

 

A.   Účel, smysl a členství:

     1.  Klub zasloužilých funkcionářů hasičů okresu Uh.Hradiště, dále jen  "Klub"

          je volným sdružením při Výkonném výboru OSH ČMS a členství v tomto Klubu je dobrovolné.

     2.  Členem Klubu se může stát každý člen Sboru dobrovolných hasičů, který dosáhl

          60 let svého věku. ( u žen 55 let věku).

          Další podmínkou přijetí je 25 let funkcionářské činnosti na úrovni SDH,okrsku,

          okesu nebo vyššího orgánu SH ČMS  ( SPO ).

     3.  Členy do Klubu  (se souhlasem člena ) navrhují :

           -  Sbor dobrovolných hasičů

           -  Okrsek

           - Okresní sdružení hasičů ČMS

     4.  Členství schvaluje:

          -  příslušný SDH ( v němž je uchazeč členem )

          -  Klub ZFH - předsednictvo Klubu

          -  Výkonný výbor OSH

     

B.  Činnost Klubu:

     1.  Klub je orgánem pouze poradním.

     2.  Návrhy, které vzniknou jako usnesení Klubu (schválené prostou většinou hlasů),

          mají vůči ostatním složkám hasičstva jen smysl poradní a doporučující.

     3.  Činnost Klubu řídí volené předsednictvo Klubu,v jehož čele je předseda.

          Předsednictvo se schází minimálně  4 x ročně.

     4. Předsednictvo Klubu svolává a zajišťuje valnou hromadu Klubu minimálně 1 x

         ročně a připravuje i její program.

     5.  Valná hromada Klubu si volí ze svého středu - předsedu,2 místopředsedy,

         zapisovatele a jednatele. minimálně 7 členů

     6. Z každého zasedání Klubu se pořizuje zápis.

 

C. Zánik Klubu ZFH:

     1. Zánik Klubu nastane poklesem členské základny Klubu pod 10 členů a schválením

         výkonného výboru OSH.

     2. Zrušení Klubu ZFH navrhuje předsednictvo Klubu.

 

D. Závěrečná ustanovení:

   -  Členství v Klubu je dobrovolné

   -  Členský příspěvek činí 200,-Kč za rok

   -  Příspěvky budou použity na činnost Klubu ZFH

   -  Kařdý člen obdrží členský průkaz Klubu ZFH

 

 Ing. Pavel Plachý                                           Václav Holásek v.r.

Předseda Klubu ZFH                                        Starosta OSH ČMS UH