Stanovy Klubu ZFH , Přihláška do Klubu ZFH

 

desatero

 

 

 

 

 

 

        Hasičské desatero

 

1. Nehledej v dobrovolném sboru hasičském ni zisku, ni slávy, nýbrž jen povinnosti bratrské pomoci v neštěstí.

 

2. Jsi-li hasičským dobrovolníkem, buď jím celou duší a celým tělem, nemáš-li dobré vůle, nejsi dobrovolníkem a jsi dobré věci na obtíž.

 

3. Buď obětavý a statečný, ale jednej vždy s rozvahou, zbytečně se nevydávej v nebezpečí a dbej v činnosti hasičské svého zdraví.

 

4. Jsi-li činovníkem, nepovyšuj se nad jiné, ale pamatuj, že ti, kteří Tě zvolili, očekávají od Tebe činnosti zvýšenou a všechny přednosti těla i duše.

 

5. Bratry své považuj za rodné, jsi-li vzdělanější, nepohrdej jimi, ale hleď se jich povznést.

 

6. Pamatuj, že na hasičském dobrovolníku se žádá povaha přímá, šlechetná a vlastenecká, v pospolitém jednání počestná a vlídná.

 

7. Užitečnost hasičského zřízení dokazuje se lépe skutky než slovy, ale zájmy hasičské dlužno vždy a všude slušným způsobem hájit.

 

8. Nevyvolávej ve spolku různic, sporů a pohoršení, ale přičiň se kvůli dobré věci, abys všeliké neshody přátelským způsobem zamezil nebo usmířil.

 

9. Máš-li na sobě čestný stejnokroj hasičského dobrovolníka, pamatuj, že nevhodným způsobem a chováním nezpůsobíš hanbu jen sobě, ale zařízení, jehož odznak nosíš.

 

10. Jsi-li členem hasičské dobrovolnosti, pak se tímto desaterem řiď a pak budeš dobrým hasičským dobrovolníkem.

 

 

                Stanovy Klubu ZFH  při OSH Uh. Hradiště

 

PREAMBULE

 

Smyslem založení a existence Klubu zasloužilých funkcionářů hasičů je využití dlouholetých zkušeností příslušníků hasičstva k plnění humanitárních úkolů našeho sdružení. Rovněž nepřerušení kontinuity práce starších členů právě v době, kdy jejich dlouholeté zkušenosti mohou být nejcenější.

 

 

A Účel, smysl a členství:

 

          1. Klub zasloužilých funkcionářů hasičů okresu Uh. Hradiště, dála jen „Klub"

             je volným sdružením při Výkonném výboru OSH SH ČMS a členství v tomto

             Klubu je dobrovolné.

 

         2. Členem Klubu se může stát, každý člen Sboru dobrovolných hasičů, který

            dosáhl 60 let svého věku, u žen 55 let věku.

            Další podmínkou přijetí do Klubu je 25 let funkcionářské činnosti na úrovni SDH,

            Okrsku, OSH, KSH nebo vyšího orgánu SH ČMS.

 

 

        3. Členy klubu s jejich souhlasem navrhují :

 

           - Sbor dobrovolných hasičů

 

           - Okrsek

 

           - Okresní sdružení hasičů SH ČMS

 

        4. Členství schvaluje :

 

            - příslušné SDH, v němž je uchazeč členem

 

            - Klub ZFH – předsednictvo klubu

 

            - Výkonný výbor OSH

 

            - členové Klubu ZFH při Valné hromadě

 

   

B Činnost Klubu:

 

              1. Klub je orgánem pouze poradním

 

             2. Vrcholným orgánem Klubu ZFH je Valná hromada 

 

             3. Návrhy, které vzniknou jako usnesení Klubu, schválené prostou většinou

                 hlasů, mají vůči ostatním složkám hasičstva jen smysl poradní a doporučující

 

            4. Činnost Klubu řídí volené předsednictvo Klubu, v jehož čele je předseda.

                Předsednictvo se schází minimálně 4 x do roka.

 

            5. Předsednictvo Klubu svolává a zajišťuje Valnou hromadu Klubu ZFH

                minimálně 1 x ročně a připravuje i její program.

 

            6.  Valná hromada Klubu si volí ze svého středu předsednictvo v počtu 9

                 členů a ti na ustavující schůzi předsednictva si funkce rozdělí takto :

                  - předseda

                  - místopředseda - pokladník

                  - zapisovatal - kronikář

                  - kronikář

                  - předseda RK

                  - organizační- zájezdy Klubu ZFH

                  - péče o jubilanty

                  - správce stránek Klubu

                  - člen

 


   7. Z každého zasedání Klubu a předsednictva Klubu se pořizuje písemný zápis.

 

 

C Zánik Klubu ZFH

 

 

              1. Zánik Klubu nastane poklesem členské základny pod 10 členů,

                 schválením předsednictvem Klubu ZFH, Valné hromady Klubu ZFH a

                 Výkonného výboru OSH Uh. Hradiště.

 

 

D Závěrečná ustanovení:

 

              - členství v Klubu ZFH je dobrovolného

 

              - členský příspěvek v Klubu činí 200 kč za rok

 

              - příspěvky budou použity na činnost Klubu ZFH

 

              - každý člen obdrží členský průkaz Klubu ZFH

 

 

Ing. Pavel Plachý                                 Václav Holásek vr.

předseda Klubu ZFH               starosta SH ČMS OSH Uh. Hradiště

 

 

 

 

 

 

                 Přihláška do Klubu ZFH

 

Každý člen Sboru dobrovolný hasičů, který má zájem vstoupit do Klubu ZFH musí pro přijetí vyplnit pravdivě přihlášku, odkaz je umístěný pod tímto textem.

Přihláška musí být pouze originální dle připraveného tiskopisu. Dále musí být podepsaná uchazečem o vstup do Klubu ZFH a představitelem příslušného Sboru dobrovolných hasičů obce nebo města. Se vstupem do Klubu ZFH musí uchazeč souhlasit a musí být sním vstup projednán.

 

 

Další údaje viz přihláška.

 

 

 

Zde můžež kliknout na přihlášku :

Zasloužilí hasiči.pdf (76,4 kB)

 

 

 

  


  


 

 

 

 

 

 

Kontakt

 

SH ČMS – Okresní sdružení hasičú Uherské Hradiště

 

Palackého nám. 293

 

686 01 Uherské Hradiště

 

+420 733 544 683

 

+420 603 908 642

 

osh.uh@tiscali.cz

 


              

Aktualizováno 21. 3. 2024

 

 

 

 

 

 

 

Tato fotogalerie je prázdná.